X

Leveringsvoorwaarden

Definities

 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
 2. Onderhoud van een website: het door brokins.nl inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie brokins.nl een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.


Toepasselijkheid

 1. Door verlening van een opdracht aan brokins.nl verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van brokins.nl en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en brokins.nl opgenomen wordt.

 

Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgave van brokins.nl zijn geheel vrijblijvend.
 2. Offertes en prijsopgave door brokins.nl blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door brokins.nl. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en brokins.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht brokins.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. nl heeft de mogelijkheid om voor en/of tijdens (lopende) opdrachten een percentage van het volledige bedrag alvast in rekening te brengen.
 7. nl heeft de mogelijkheid om voor aanvang van werkzaamheden een (aan)betaling te verlangen.
 8. Onder verstrekte opdrachten of akkoorden op offertes verstaat Brokins.nl de volgende manieren waarop deze tot stand zijn gekomen: schriftelijk (brief, fax, email, als bijlage bij email) aan Brokins.nl. Mondeling of telefonisch verstrekte opdrachten of akkoorden zijn pas geldig na schriftelijke (brief, fax, email) bevestiging daarvan door brokins.nl.

  Uitvoering van de overeenkomst
 9. nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 10. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Brokins.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 11. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan brokins.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan brokins.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan brokins.nl zijn verstrekt, heeft brokins.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 12. nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Brokins.nl is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte gegevens welke onjuist en/of onvolledig gegevens blijken te zijn, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor brokins.nl redelijkerwijs kenbaar behoorde te zijn.
 13. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Brokins.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 14. Indien door brokins.nl of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 15. Opdrachtgever vrijwaart brokins.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.


Duur en beëindiging

 1. Het ontwerpenvan een nieuwe website en/of grafisch ontwerp door brokins.nl voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen brokins.nl en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. nl kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Brokins.nl gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. nl heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.
 5. Indien opdrachtgever na gegeven opdracht, tijdens de ontwerp- of productiefase de opdracht wenst te annuleren, is gebruiker gerechtigd een deel van of alle kosten in rekening te brengen.

  Levering en levertijd
 6. nl gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 7. Bij het ontwerpen van een nieuwe website en/of grafisch ontwerp maakt brokins.nl eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever.
  Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan-en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan brokins.nl. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat brokins.nl ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat brokins.nl over tot het voltooien van de volledige website en/of grafisch ontwerp.
 8. Mocht brokins.nl onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan brokins.nl alleen schriftelijk ingebreke worden gesteld, waarbij brokins.nl een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 9. Door Brokins.nl gemaakte websites en of ontworpen grafische producten worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, USB of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt.


Overmacht

 1. nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Brokins.nl als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Brokins.nl alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Brokins.nl geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Brokins.nl tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.


Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Brokins.nl minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

  Betaling
 3. De opdrachtgever dient 30% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen o.v.v. “Aanbetaling” op rekeningnummer NL20 ABNA 0591 2503 14.

Brokins.nl houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website en/of grafisch ontwerp wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Brokins.nl is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Brokins.nl het verschuldigde (rest)bedrag te voldoen.
 2. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door Brokins.nl aan de opdrachtgever elke maand, kwartaal of half jaar een factuur gestuurd, tenzij er gedurende de betreffende periode geen onderhoud is uitgevoerd door Brokins.nl. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Brokins.nl het verschuldigde bedrag te voldoen.
 3. In genoemde gevallen behoudt Brokins.nl zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Brokins.nl over het openstaande bedrag.
 5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Brokins.nl een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Brokins.nl hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 7. Indien Brokins.nl abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Brokins.nl het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 8. Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Brokins.nl heeft voldaan.


Copyright

 1. Al het door Brokins.nl vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Brokins.nl niet door de opdrachtgever (of in opdracht van de opdrachtgever door derden) worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Brokins.nl gemaakte websites is slechts toegestaan voor zover de door Brokins.nl vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van de opdrachtgever.
 2. Het eigendom van door Brokins.nl verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Brokins.nl, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Brokins.nl hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Brokins.nl gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. nl behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Brokins.nl bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Brokins.nl weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Brokins.nl op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Brokins.nl of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Brokins.nl.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Brokins.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Brokins.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Brokins.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 4. nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 5. De opdrachtgever dient Brokins.nl terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Brokins.nl geleden schade.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Brokins.nl voor alle schade, kosten, claims en elke andere aansprakelijkheid ten aanzien van (beweerde) inbreuk op (auteurs)rechten van derden die (zouden) rusten op door de opdrachtgever aan Brokins.nl aangeleverde beelden of teksten.


Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. nl noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.


Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Brokins.nl, waarna Brokins.nl deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Brokins.nl binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
  Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. nl behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Overig

 1. nl zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Brokins.nl.
 2. Wanneer Brokins.nl bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Brokins.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet goed functioneren van de door de hoster geleverde diensten.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Brokins.nl zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 4. nl is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. nl behoudt zich het recht voor een kleine link, al dan niet in de vorm van een logo, op de site te zetten van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.


Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Brokins.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Brokins.nl met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Brokins.nl beslissend.

 

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Brokins.nl, tenzij expliciet anders vermeld wordt. Door verlening van een opdracht aan Brokins.nl verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 augustus 2015.